پاسخ به: چک برگشتی به انگلیسی

#3439

معادل چک برگشتی به انگلیسی:

Bounced check (US) (انگلیسی آمریکایی)

bounced cheque (UK) (انگلیسی بریتانیایی)

چک برگشتی، چک پرداخت نشدنی، چک برگشت خورده

البته bounced check همچنین با عبارت های دیگری همچون عبارات زیر در انگلیسی بیان می شود:

Bad check

چک مخدوش یا چک پرداخت نشدنی (به دلیل کسری حساب)

Rubber check (محاوره ای و گاهی طعنه آمیز)

چک برگشتی، چک پرداخت نشدنی، چک برگشت خورده

فعل برگشت زدن چک یا برگشت خوردن چک:

Bounce a check

برگشت خوردن یک چک

Bounce

برگشت زدن چک