پاسخ به: کاربرد Of و To

#3447

توجه داشته باشید حرف اضافه to همیشه یک حرف اضافه نیست و معنایی در قالب قید را هم به خود می گیرد به معنی « نزدیک به » (نزدیکِ …) :

Jack sparrow picked up the key to Jones’s box

جک اسپارو کلید نزدیک صندوق جونز را برداشت.

گاهی اوقات نیز حرف اضافه to به معنای به سمت برای بیان حرکت یا عزم به سمت جایی یا کاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

Jack sparrow picked up the key to Jones’s box

جک اسپارو کلید را (با هدف حرکت ) به سمت صندوق جونز برداشت.

برای این دو معنی کل متن و جملات قبل و بعد را مورد توجه قرار دهید.