پاسخ به: معنی you have no idea

#3449

منی اصطلاح محاوره ای و مکالمه عامیانه you have no idea به فارسی:

You have no idea

فکرشم نمی تونی بکنی یا فکرش رو هم نمی تونی بکنی (فکرش را هم نمی توانی بکنی)، تصورش رو هم نمی تونی بکنی

مثال:

You have no idea how embarrassed I was. (cambridge)

فکرش رو هم نمی تونی بکنی که چقدر خجالت زده شدم (تصورش رو هم نمی تونی بکنی که چقدر خجالت زده شدم)