پاسخ به: معنی get wrong به فارسی

#3451

معنی get wrong به فارسی :

Get someone wrong

اشتباه برداشت کردن از صحبت کسی، بد برداشت کردن

مثال:

Don’t get me wrong – I like your haircut, I’m just surprised you cut it so short. (cambridge)

اشتباه برداشت نکن – از مدل موت خوشم میاد، فقط تعجب کردم که موهاتو خیلی کوتاه کردی.