پاسخ به: برداشت کردن وجه و واریز کردن پول

#3453

فعل برداشت کردن وجه یا پول از حساب بانکی و … و همچنین واریز کردن پول یا وجه به حساب بانکی و … در انگلیسی همراه تلفظ:

withdraw

UK /wɪðˈdrɔː/(وید درُ) (تلفظ بریتانیایی)

US /wɪðˈdrɑː/ (وید درا) (تلفظ آمریکایی)

1. برداشت کردن (پول و …) 2. عقب نشینی کردن، عقب کشیدن

withdrawal (…əl)

1. برداشت 2. عقب نشینی

deposit /dɪˈpɑːzɪt/ (دی پازیت)

1. سپرده 2. سپردن، گذاشتن 3. واریز کردن

مثال:

This credit card allows you to withdraw up to £200 a day from ATMs. (Cambridge)

این کارت اعتباری به شما اجازه می دهد تا مبلغ 200 پوند در روز از عابر بانک برداشت کنید.

I deposited £500 in my account this morning. (Cambridge)

من امروز صبح 500 پوند به حساب خود واریز کردم.

I had to deposit 10% of the price of the house. (Oxford)

می بایست 10 درصد از قیمت خانه را واریز کنم.