پاسخ به: زردچوبه به انگلیسی

#3459

زردچوبه به انگلیسی همراه تلفظ :

turmeric /ˈtəːrmərɪk/ (تِرمِریک)

زردچوبه (نوعی ادویه زرد رنگ خوراکی)

مثال:

Turmeric is a yellow spice that is used to flavour food.

زردچوبه نوعی ادویه زرد رنگ است که برای طعم دادن به غذا استفاده می شود.