پاسخ به: زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد

#3465

ضرب المثل فارسی معادل ضرب المثل زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد به زبان انگلیسی:

You can catch more flies with honey than with vinegar

or

You catch more flies with honey than vinegar

زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می آورد (بیرون می کشد)

زبون نرم مار رو از سوراخش میکشونه بیرون

به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: تو می توانی با عسل مگس بیشتری بگیری تا با سرکه.

مفهوم کلی ضرب المثل: زبان خوش و رفتار ملایم می تواند در انجام کارها بسیار اثرگذار و نتیجه بخش باشد.