پاسخ به: چطور بپرسیم شغل شما چیه به انگلیسی

#3469

برای پرسیدن شغل کسی می توانیم به شکل های مختلف و با جملات متنوع بسیار زیاد به انگلیسی جویای شغل شویم و بپرسیم شغل کسی چیست یا چه کاری انجام می دهد از جمله:

what’s your job?

شغل تون چیه؟ (شغلت چیه) کار شما چیست؟

what do you do?

چه کاری انجام می دهید؟ (چه کار می کنید؟)

what is your occupation?

به چه چیزی مشغول هستید؟ مشغولیت شما چیست؟

what do you do for a living?

برای زندگی چه کاری می کنید؟ شغل شما در زندگی تان چیست؟

what’s your work?

کارتون چیه؟ کار شما چیست؟

what are you doing?

چه کار می کنید؟ چه شغلی دارید؟ مشغول انجام چه کاری هستید؟