پاسخ به: معادل جنبش کارگری به انگلیسی

#3471

معادل جنبش کارگری به انگلیسی

The labour movement / labor movement

جنبش کارگری

مثال:

The labor movement in the United States grew out of the need to protect the common interest of workers.

جنبش کارگری در ایالات متحده به دلیل نیاز برای حمایت از منافع مشترک کارگران سر برآورد.