پاسخ به: خوش به حالت به انگلیسی

#3473

معادل عبارت و جمله محاوره ای « خوش به حالت » به انگلیسی که گاهی هم برای طعنه و کنایه استفاده می شود:

Lucky you

خوش به حالت (هم معنی دریغ و حسرت و گاهی هم برای طعنه و کنایه)

Good for you

خوش به حالت، خوشا به حال تو (هم معنی دریغ و حسرت و گاهی هم برای طعنه و کنایه)

مثال:

Lucky you for having a new BMW !! (urbandictionary)

خوش به حالت واسه داشتن یه ماشین بی ام و جدید !!