پاسخ به: فین کردن به انگلیسی

#3476

برای بیان فین کردن یا تمیز کردن بینی و دماغ با دمیدن در بینی به انگلیسی از عبارت زیر استفاده می شود:

Blow nose (blow someone’s nose)

فین کردن، تمیز کردن بینی و دماغ با دمیدن در بینی

مثال:

He took out a handkerchief and blew his nose loudly. (macmillandictionary)

او یک دستمال درآورد و با صدای بلند فین کرد.

My allergies are so bad right now that I have to blow my nose constantly just to be able to breathe. (thefreedictionary)

آلرژی های من در حال حاضر خیلی بد هستند که من مجبورم دائماً فین کنم تا بتوانم نفس بکشم.