پاسخ به: تا یه دقیقه دیگه پیشتم به انگلیسی

#3477

برای بیان جمله «تا یه دقیقه دیگه پیشتم یا تا یک دقیقه دیگر پیش تو هستم» در محاوره و مکالمه زبان انگلیسی می توان از جملات انگلیسی زیر استفاده کرد:

I’ll be with you in a minute.

تا یک دقیقه دیگر پیش تو خواهم بود. (تا یه دقیقه دیگه پیشت هستم)

I’ll be with you in just a minute.

نهایتاً تا یک دقیقه دیگر پیش تو خواهم بود. (نهایتاً تا یه دقیقه دیگه پیشت هستم)