پاسخ به: مخلوط کن به انگلیسی

#3479

دستگاه و ماشین مخلوط کن در آشپزخانه به انگلیسی همراه تلفظ:

Blender /ˈblendər/ (بلِندِر)

مخلوط کن، دستگاه مخلوط کن (برای میوه ها و سبزیجات و …)

دستگاه مخلوط کن آشپزخانه