پاسخ به: داس به انگلیسی چی گفته میشه؟

#3482

داس به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

sickle /ˈsɪk.əl/ (سیکِل)

داس (داس دسته کوتاه)

scythe /saɪð/ (ساید)

داس (داس دسته بلند)

انواع داس به انگلیسی