پاسخ به: فشار خون و فشار خون بالا به انگلیسی

#3492

عبارت مناسب برای اصطلاح پزشکی فشار خون و فشار خون بالا به انگلیسی:

Blood pressure (BP)

فشار خون

High blood pressure

فشار خون بالا

Systolic blood pressure

فشار سیستولیک خون، فشار خون سیستولیک

Diastolic blood pressure

فشار دیاستولیک خون، فشار خون دیاستولیک