پاسخ به: حسادت و حسادت کردن به انگلیسی

#3494

حسادت و حسادت کردن به انگلیسی همراه تلفظ کلمه:

Envy /ˈɛnvi/ (اِنوی)

1. غبطه، حسادت، رشک 2. حسادت کردن به کسی، غبطه خوردن به کسی، رشک ورزیدن به کسی

Jealousy /ˈdʒɛləsi/ (جِلِسی)

حسادت، رشک، حسد

Be jealous of someone

به کسی حسادت کردن، به کسی حسد ورزیدن

Jealous /ˈdʒɛləs/ (جِلِس)

حسود

مثال:

I envy you.

من به تو غبطه می خورم ( من به تو حسادت می کنم)

I envy her ability to talk to people she’s never met before.

من به توانایی او برای صحبت با مردمی که هرگز قبلاً ندیده است، حسادت می کنم (غبطه می خورم)

she was always jealous of me.

او همیشه به من حسادت می کرد.