پاسخ به: چطور بگیم قرارمون ساعت چنده؟

#3502

برای بیان قرارمون ساعت چند یا قرارمون ساعت چنده و پرسیدن ساعت و زمان ملاقات و قرار تعیین شده می توان از جمله زیر در انگلیسی بهره برد:

What time is our meeting?

ملاقات ما ساعت چند است؟ قرار ما چه ساعتی است؟ وقت ملاقات ما چه ساعتی است؟

مثال های دیگر:

What time is our meeting tomorrow?

فردا ساعت چند؟ فردا ساعت چند وقت ملاقات ماست؟

What time is our meeting on sunday?

یکشنبه چه ساعتی ملاقات کنیم؟ قرار ما یکشنبه چه ساعتی است؟