پاسخ به: معنی Take responsibility for

#3510

معنی Take responsibility for به فارسی:

Take responsibility for …

مسئولیت چیزی را قبول کردن، مسئولیت چیزی را به عهده گرفتن، مسئولیت قبول کردن برای …

مثال:

You should take responsibility for your life.

تو باید مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیری.