پاسخ به: چطور در مورد رنگ سوال کنیم؟

#3512

برای سوال در مورد رنگ ها می توان what color یکی از wh- questions استفاده کرد:

What color …? (انگلیسی آمریکایی)

What colour …? (انگلیسی بریتانیایی)

چه رنگی …؟

مثال:

What color are Laura’s shoes?

کفش های لورا چه رنگی است؟

What color is your dress?

لباس تو چه رنگی است؟ (چه رنگی دارد؟)