پاسخ به: هم زن دستی و هم زن برقی به انگلیسی

#3516

معادل هم زن دستی و هم زن برقی (وسایل آشپزی و لوازم آشپزخانه) به انگلیسی:

Mixer

هم زن (همزن غذا) (برقی یا دستی)

Manual mixer (mixer)

هم زن دستی (همزن دستی غذا)

هم زن دستی

Electric mixer (mixer)

هم زن برقی (همزن برقی غذا و وسیله آشپزخانه)

Hand mixer

هم زن برقی که با دست نگه داشته می شود.

هم زن برقی

Stand mixer

هم زن برقی که ثابت و نیازی به نگه داری با دست ندارد. (هم زن کاسه دار)

هم زن برقی کاسه دار