پاسخ به: معادل دقیق قمار به انگلیسی

#3525

معادل دقیق قمار به انگلیسی همراه تلفظ و کلمات هم خانواده:

Gamble /ˈɡamb(ə)l/ (گَمبِل)

1. قمار (شرط بندی) 2. قمار کردن، قمار بازی کردن (شرط بندی کردن)

Gambling /ˈɡæmblɪŋ/ (گَمبلینگ)

قمار بازی (قماربازی)

Gambler /ˈɡæmblər/ (گَمبلِر)

قمار باز (قمارباز)

مثال:

Gambling can be an addictive habit.

قمار بازی می تواند یک عادت اعتیاد آور شود.

He gambles on the horses.

او روی اسب ها قمار بازی می کند. (شرط بندی می کند)