پاسخ به: معنی I’m so lost در مکالمه

#3527

معنی عبارت I’m so lost در فارسی:

I’m lost / I’m so lost

سرگردان هستم، گیج و سرگردان هستم، توان تصمیم گیری ندارم، خیلی سرگردونم، راه و چاه رو گم کردم، سر در گم هستم

Be lost / feel lost

گم شدن، سرگردان بودن، سردرگم بودن / احساس سرگردانی کردن، احساس بیچارگی کردن

مثال:

It’s not unusual to feel rather lost when you first start college. (ldoceonline)

خیلی غیر عادی نیست که اولین بار با شروع دانشگاه، احساس سردرگمی کنی.