پاسخ به: معادل محکوم به شکست به انگلیسی

#3529

برای معادل دقیق محکوم به شکست در زبان انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Doomed to failure

محکوم به شکست

مثال:

Your plan was doomed to failure.

نقشه شما محکوم به شکست بود.