پاسخ به: معنی come true

#3531

معنی عبارت انگلیسی come true به فارسی:

Come true

به واقعیت پیوستن، حقیقت پیدا کردن، درست از آب در آمدن، به حقیقت پیوستن

مثال:

His visions always come true.

الهامات او همیشه به حقیقت می پیوندد.