پاسخ به: معادل کم گوی و گزیده گوی چون در

#3535

ضرب المثل انگلیسی معادل ضرب المثل فارسی « کم گوی و گزیده گوی چون در »:

Wide ears and short tongue are the best

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

دادنـد دو گــوش و یـــک زبـان از آغــاز … یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: گوش های بلند (پهن) و زبان کوتاه بهترین چیز هستند.

مفهوم کلی ضرب المثل: باید بیشتر گوش کرد و یاد گرفت و کمتر صحبت کرد.