پاسخ به: تمام تلاشت رو بکن به انگلیسی

#3539

برای بیان عبارت و جمله « تمام تلاشت رو بکن » به انگلیسی به صورت عامیانه و محاوره ای می توان از عبارات رایج و کاربردی زیر در مکالمه انگلیسی استقاده کرد:

Do your best

تمام تلاشت رو بکن (تمام تلاش خود را انجام بده)

Try your best

تمام تلاشت رو بکن (تمام تلاش خود را به کار ببند)

Do your very best

تمام تلاشت رو بکن، هر چه در توان داری انجام بده

Try as hard as possible

در حد امکان سخت تلاش کردن، تا جای ممکن سخت تلاش کردن

مثال:

I’ll do my best to find out. (collinsdictionary)

تمام تلاشم را می کنم تا بفهمم.