پاسخ به: معنی اصطلاح love bombing

#3546

معنی اصطلاح love bombing به فارسی:

Love bombing

ابراز عشق و علاقه مفرط، ابراز عشق بیش از حد، بمباران عشق، ابراز محبت بی حد و حصر (هم دارای بار منفی می تواند باشد هم دارای بار مثبت)

love bomb (love-bomb)

1. ابراز علاقه، ابراز عشق مفرط 2. ابراز عشق مفرط کردن به، ابراز محبت و عشق زیادی کردن به ، ابراز داشتن بیش از حد عشق به کسی