پاسخ به: Treatment به فارسی

#3549

treatment به طور کلی به هر شکل درمان و یا راهکار درمانی برای بهبود سلامت و حتی زیبایی اطلاق می شود. البته در رشته های مختلف از جمله مهندسی به فارسی معانی همچون عملیات و یا در رشته زمین شناسی معانی همچون بهسازی نیز به خود می گیرد.

در متن مذکور نیز می توان از ترجمه های زیر برای انتقال معنی به فارسی استفاده کرد:

cosmetic treatments

خدمات زیبایی یا درمان های زیبایی