پاسخ به: چطور بگیم با من تماس بگیر

#3552

برای بیان عبارت و جمله و درخواست تماس متقابل در پشت تلفن و یا موقعیت های دیگر می توان از جمله کاربردی زیر در انگلیسی استفاده کرد:

Please call me.

لطفاً با من تماس بگیر (لطفاً به من تلفنی زنگ بزن)

Please call me back.

لطفاً با من تماس بگیر، لطفاً دوباره به من زنگ بزن (اگر تماس از سوی شما بوده و درخواست تماس متقابل دارید)

Please call me (back) at 09121111111

لطفاً با شماره 09121111111 با من تماس بگیر.