پاسخ به: معنی bad break به فارسی

#3555

معنی عبارت bad break به فارسی:

Bad break

بدبیاری (بد بیاری)، بد شانسی، بد اقبالی (غیر رسمی و عامیانه)

مثال:

That’s the first bad break of his career at Tina restaurant.

این اولین بدبیاری شغلی او در رستوران تینا است.