پاسخ به: پیوند مغز استخوان به انگلیسی

#3557

معادل اصطلاح پزشکی پیوند مغز استخوان به انگلیسی

Bone marrow transplant

پیوند مغز استخوان

مثال:

A bone marrow transplant is a medical procedure performed to replace bone marrow. (Health line)

پیوند مغز استخوان، انجام اقدام پزشکی برای جایگزین کردن مغز استخوان است.