پاسخ به: معنی اصطلاح stay put

#3562

معنی اصطلاح stay put به فارسی:

Stay put

سر جای خود ایستادن، تکان نخوردن، از جای خود تکان نخوردن، جم نخوردن، یه جا وایسادن (یک جا ایستادن)

مثال:

Just stay put with the suitcases, while I go and find a cab. (cambridge)

تا من یک تاکسی پیدا می کنم، فقط کنار چمدان ها بایست.

Just stay put, and I’ll get the car. (cambridge)

فقط از جات تکون نخور، من یه ماشین می گیرم.