پاسخ به: معنی my treat در مکالمه روزمره

#3565

معنی اصطلاح انگلیسی my treat در مکالمه روزمره و عامیانه:

My treat = It’s my treat

به حساب من، من حساب می کنم!، مهمان من (مهمون من)، هزینه اش را من پرداخت می کنم، پولش با من

مثال:

Let’s go to Cold Stone, don’t worry about paying, it’s my treat. (urbandictionary)

بیاید بریم به کلد استون، در مورد پولش هم نگران باشید، به حساب من (به حساب من)

برای دیدن اصطلاح مهمان من (مهمون من) یا مهمان من باش اینجا را کلیک کنید.