پاسخ به: جدول کلمات متقاطع به انگلیسی

#3572

جدول سرگرمی روزنامه ها  و مجلات یا همان جدول کلمات متقاطع به انگلیسی همراه تلفظ:

Crossword /ˈkrɑːswɜːrd/ (کراس وِرد)

جدول سرگرمی، جدول کلمات متقاطع

Do crossword

جدول حل کردن، جدول متقاطع حل کردن

جدول کلمات متقاطع - crossword

مثال:

I do the Times crossword every morning. (cambridge)

من هر روز صبح جدول متقاطع مجله تایمز را حل می کنم.