پاسخ به: کاربرد a

#3576

بله، در یک جا می توان قبل از اسم خاص یا همان (proper noun) از حرف a استفاده کرد و آن هم زمانی است که مخاطب هیچ اطلاعی از آن فرد خاص نداشته باشد.

a Colonel Gooch

سرهنگ گوچ (که مخاطب او را نمی شناسد)