پاسخ به: چطور به انگلیسی بگیم قوی باش

#3581

برای بیان عبارت دلگرم کننده و تشویق کننده « قوی باش » معادل همین جمله به انگلیسی وجود دارد و می توان از عبارت های زیر استفاده کرد:

Be strong

قوی باش

Stay strong

قوی بمان، قوی باش

Be tough

سرسخت باش، وا نده، محکم باش