پاسخ به: معنی عبارت Be about to

#3589

معنی و معادل درست عبارت Be about to به فارسی:

Be (am/is/are) about to …

در شرفِ …، در آستانه‌ی …، نزدیکِ …، نزدیک بودن برای (انجام یا وقوع اتفاقی یا کاری)

نکته:

توجه داشه باشید که عبارت about to در گرامر زبان انگلیسی به عنوان یک صفت به کار برده شده است و می توان معنی در شرف یا در آستانه را به عنوان صفت به این عبارت داد.

مثال:

We were just about to leave when Jerry arrived.(longman)

وقتی که جری رسید، دقیقاً در شرف ترک خانه بودیم. (نزدیک بود خانه را ترک کنیم)

Work was about to start on a new factory building.(longman)

کار در ساختمان جدید کارخانه در آستانه شروع بود.

The film was about to start. (collinsdictionary)

فیلم در شرف شروع شدن بود. (نزدیک بود که فیلم شروع شود)