پاسخ به: Peace corps به فارسی

#3598

توجه داشته باشید که کلمه Corp مخفف کلمه corporation است.

corps /kɔːrz/ (کُرز)

1. گروه نظامی، سپاه (ارتش و مسائل نظامی) 2. گروه (افراد برای انجام کاری و …)

corporations

شرکت های سهامی

corporation /ˌkɔːrpəˈreɪʃən/ (کُرپه رِیشِن)

شرکت، موسسه

بنابراین:

Peace Corps نام یک موسسه یا گروه است. (ترجمه تحت اللفظی: گروه صلح)