پاسخ به: معنی got it یعنی چی و چه معنی می ده؟

#419

کلمه Got it که در مکالمه محاوره ای استفاده می شود اختصار چند جمله می تواند باشد:

I Got it = Got it به معنی فهمیدم

I have got it = Got it معادل دارمش در فارسی هست

I got you = got you به دو معنی I got you به معنی فهمیدمت (حرف تو رو) و اختصاری برای این جمله I’ve got you به معنی هوات رو دارم یا دارمت است که به این شکل نیز گفته می شود:

I’ve got your back یا I got your back