پاسخ به: معنی transcription

#498

این کلمه به معنی رونویسی در زیست شناسی ترجمه می شود. مانند: gene transcription که می شود رونویسی ژن