پاسخ به: فرق either و neither چیست و چطور استفاده کنیم؟

#511

از Neither و Either در زمانی که با کسی هم نظر باشیم و آن هم فقط در جملات منفی و هم نظر بودن در پیام منفی استفاده می شود. هر دوی این ها را می توان معادل «هم» معنی کرد. تفاوت Either و Neither در این است که Either باید همراه با Not بیاید و Neither بدون Not می آید و در معنی هر دو یکی می باشند. اما نحوه استفاده آنها در جمله به شکل زیر است:

I don’t like pizza. در جواب: Me neither یا Neither do I و یا I don’t either همگی به معنی من هم همینطور یا من هم خوشم نمی آید.

I’m not tired. در جواب: Me neither یا Neither am I و یا I’m not either همگی به معنی من هم همینطور یا من هم خسته نیستم.

توجه داشته باشید برای جملات مثبت باید از So و Too استفاده کرد. مثال:
I like pizza. در جواب: Me too یا I do too و یا So do I به معنی من هم همینطور یا من هم پیتزا دوست دارم.
I’m tired. در جواب: Me too یا I am too و یا So am I به معنی من هم همینطور یا من هم خسته هستم.

توجه به جای فعلی اصلی باید از do و به جای فعلی کمکی از همان فعل کمکی در جملات ساخته شده با So، Too، Neither و Either استفاده کرد. مانند جملات مذکور در بالا.