پاسخ به: چطور بپرسیم امروز چه روزیه

#536

برای پرسیدن روز از عبارت زیر استفاده می کنیم:
What day is today? یعنی امروز چه روزی است؟
و در جواب به این شکل می شود پاسخ داد:
Today is February 8th, 2020 : امروز هشتم فوریه سال 2020 است
یا
It’s February the 8th : امروز هشتم ماه فوریه است
یا
It’s the 8th : هشتم است
و برای گفتن روزهای هفته می گوییم:
It’s friday the 8th : امروز جمعه هشتم ماه است