پاسخ به: به تو ربطی ندارد به انگلیسی چی میشه؟

#538

به دو صورت رایج و کاربردی می شود این جمله را بیان کرد:
It’s not your business
It’s not up to you