پاسخ به: فرق too و so چیست؟

#544

تعابیر زیادی برای تفاوت so و too به معنای خیلی شده است که هر دو قبل از صفت می آیند. اما اگر بخواهیم ساده و واضح تفاوت این دو را شرح دهیم باید بگوییم که so را در جملات بار مثبت به طور کلی استفاده کنیم و too را در جملات دارای بار منفی. می توانیم so را خیلی معنی کنیم و too را بیش از حد یا زیادی تا در فارسی کمی تفاوت آنها آشکار شود. به مثال های زیر توجه کنید:
You’re so smart : شما خیلی باهوش هستید.
You’re too tall to get in : برای وارد شدن قد شما زیادی (بیش از حد) بلند است.