پاسخ به: معادل دقیق جنگ نیابتی به انگلیسی چه می شود؟

#546

بله از جنگ نیابتی در اخبار انلگیسی هم استفاده می شود. معادل دقیق این عبارت انگلیسی Proxy war گفته می شود.