پاسخ به: نامزدی به انگلیسی چی می شه؟

#556

نامزدی در زبان انگلیسی engagement گفته می شود و دوره نامزدی را engagement period می نامند.