پاسخ به: حروف بزرگ به زبان انگلیسی چی میشه؟

#558

حروف بزرگ در زبان انگلیسی Capital letters گفاه می شود.