پاسخ به: از همان روز اول به انگلیسی

#560

از همان روز اول به انگلیسی The very first day (of) گفته می شود. به مثال زیر توجه کنید:
We met each other the very first day of college : ما یکدیگر را همان روز اول دانشگاه ملاقات کردیم.

البته قبل از the very first day می توان از حرف اضافه from نیز استفاده کرد. The very در حقیقت برای تاکید بیشتر قبل از first می آید.

مثال های بیشتر:
For the very first time : برای اولین بار
The very first Americans : اولین آمریکایی ها