پاسخ به: پرسیدن قیمت چیزی به انگلیسی

#582

قیمت کالاها و … را به طور کلی به دو صورت رایج می توان پرسید:

این (آن لباس، این کتاب و …) چقدر است؟

How much is it (that dress, this book and …)?

چقدر ( این لباس و …) قیمت دارد؟

How much does it (this dress and …) cost?