پاسخ به: ترجمه بسم الله الرحمان الرحیم به انگلیسی

#584

بسم الله الرحمان الرحیم به چندین نوع به انگلیسی ترجمه شده است که می توان گفت همگی صحیح هستند از جمله:

In the name of God (Allah), the compassionate, the merciful

In the Name of Allah, the Gracious, the Merciful.

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.